Kyiv
,

Appeal to the Members of the First Chamber of the States-General of The Netherlands regarding the Ratification of the EU-Ukraine Association Agreement

Honourable Members of the Senate,

On behalf of Ukrainian and Dutch civil society organizations, we would like to address you about the EU-Ukraine Association Agreement (hereinafter – the Association Agreement), ratification of which will be on your agenda soon.

Ukrainian civil society is very successfully engaged in democratic reforms in Ukraine. We welcome the recent approval of the Association Agreement by the Lower House of the Dutch Parliament. Based on our common values, it will be a milestone in strengthening long-term cooperation between Ukraine, the European Union and its Member States.

The Revolution of Dignity, which took place three years ago, started of Ukraine’s comprehensive transformation into a rule-of-law democracy. The Association Agreement, signed in 2014 will be extremely helpful for this transition. Its provisions are a powerful toolbox for further reforms aimed at eliminating corruption, enhancing rule of law, good governance and human rights. The Association Agreement will also encourage trade, employment and prosperity for Ukraine, The Netherlands and the EU.

Ukraine’s progress of reforms has already produced tangible results in key areas of political and economic life: our fight against corruption, reform of the judiciary, decentralization reform, reform of the economy and the energy sector.

Ukraine enacted more reforms in the last three years than in the preceeding twenty-three years combined since our independence in 1991. An institutional framework for independent and effective investigation and prosecution of top corrupt officials has been set up. Criminal cases against MPs, judges, heads of state-owned enterprises have been started. During one year, more than 270 proceedings were started. Just a few weeks ago, the incumbent head of State Fiscal (Tax) Service was indicted and taken into custody, which is unprecedented for our country.

To fight corruption very effectively, Ukraine has introduced one of the most advanced electronic systems in the world requiring public officials and politicians to disclose information about their private assets. More than 600,000 officials, including the President, Ministers and MPs, have already declared their assets. The disclosure system strongly facilitates bringing unscrupulous politicians to justice for illicit enrichment and fraud.

In the field of public procurement, public finance management, and access to governmental and public databases of social significance, high standards of transparency of public institutions have been set. The use of the electronic platform “ProZorro” for all public procurements has already saved about 300 million EUR of state funds. Additionally, one of the most corrupt services – traffic police – is being transformed into the new Patrol police as part of the reform of law enforcement agencies. With all these measures undertaken, Ukrainian society is step-by-step developing zero-tolerance for corruption.

Ukraine’s judicial system is now being rebooted, with the introduction of integrity declarations and new qualification assessment of judges. For the first time in Ukraine’s history, an entirely new Supreme Court is being formed through open competition, which will set a new standard for judicial practice for years to come.

The decentralization reform has already brought tangible results for Ukrainian local communities, proving that devolution of powers and wider autonomy in administering local development budgets lead to an increase of local funds and a more efficient use of resources. Energy sector reform has helped to increase market transparency, encouraged energy saving, substantially reduced the fiscal burden of the energy sector and significantly reduced Ukraine’s dependence on gas imports from Russia. Ukraine’s civil society, significantly strengthened after the revolution, has been actively involved in both advocating for and implementing these progressive changes.

While we celebrate our successes, we are still aware that much remains to be done to pass the point of no return for the complex transformation of Ukraine. Despite these successes, completing Ukraine’s transformation into a modern rule-of-law based state, will be extremely difficult without intensive cooperation with our international partners, especially the European Union and its member states.

The Association Agreement is a lighthouse for Ukraine’s further transformation and implementation of the systemic reforms. That is why we would like to kindly ask you to support the ratification.

In addition to the essential encouragement of rule-of-law and democratic reforms, it is estimated that the Deep and Comprehensive Free Trade Area (an economic part of the Association Agreement) could nearly triple Dutch exports to Ukraine and nearly double Dutch imports from Ukraine, which will have a strong positive impact on the economies and employment opportunities in both countries.

We sincerely hope that you are willing to encourage and assist Ukrainian civil society to build a stable, democratic, rule-of-law country by ratifying the EU-Ukraine Association Agreement. 

Signed:

Civil society coalition “Reanimation Package of Reforms” (unites 79 CSOs)

Ukrainian Think Tanks Liaison Office in Brussels (unites 20 think tanks)

Eastern Partnership Civil Society Forum in Ukraine – “Contacts between People” Working Group (unites 40 CSOs)

Centre for Democracy and Rule of Law

Аnticorruption Action Center

Transparency International Ukraine

European Pravda

Institute for Euro-Atlantic Cooperation

Europe without Barriers

Institute of World Policy

Ilko Kucheriv Democratic Initiative Foundation

Centre for Economic Strategy

Center of Reform Support

Center for Innovations Development

Civil Society Online

Civil Control Platform

Ukrainian Science Club

Ukrainian Federation of Insurance

LEAD office

Joint Efforts Agency

Initiative E+

Cultural Assembly

Rodyna

Center for Local Self-Governance

CrimeaSOS

Ukrainian Leadership Academy

Ukraine Crisis Media Center

Clean Universities Anti-Corruption Campaign

Foundation Brand New Ukraine

Foundation History of Totalitarian Regimes and their Victims (SGTRS)

Foundation Max van der Stoel

Governance & Integrity

Grensland Society

Sen Foundation for Research and Education on International Cooperation

Sputnik Foundation – humanitarian aid for Ukraine

Transparency International Nederland

 

Oproep aan de Leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de Ratificatie van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne

Geachte leden van de Eerste Kamer,

Namens verscheidene Oekraïense en Nederlandse maatschappelijke organisaties willen we graag uw aandacht vragen voor de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne (verder te noemen “de Associatieovereenkomst”). De goedkeuring van deze Associatieovereenkomst staat binnenkort op uw agenda.

Het Oekraïense maatschappelijk middenveld houdt zich met groot succes bezig met democratische hervormingen in Oekraïne. We verwelkomen de recente goedkeuring van de Associatieovereenkomst door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De goedkeuring zal een mijlpaal zijn in de versterking van de samenwerking op lange termijn tussen Oekraïne en de Europese Unie en haar lidstaten op de lange termijn, voortbouwend op onze gemeenschappelijke waarden.

De Revolutie van de Waardigheid, die drie jaar geleden plaatsvond, vormde het begin van een diepgaande transformatie van Oekraïne tot een democratische rechtsstaat. De in 2014 getekende Associatieovereenkomst zal sterke steun in de rug zijn bij deze overgang. De bepalingen van de overeenkomst zijn een machtig instrument om de hervormingen voort te zetten met als doel corruptie uit te bannen en de principes van de rechtsstaat, goed bestuur en mensenrechten in Oekraïne te versterken. De Associatieovereenkomst zal ook de handel, werkgelegenheid en welvaart in Oekraïne, Nederland en de Europese Unie versterken.

De hervormingen in Oekraïne hebben al tot tastbare resultaten geleid op politieke en economische sleutelgebieden, waaronder de strijd tegen corruptie, hervormingen binnen justitie, decentralisatie en hervormingen van de economie en de energiebranche.

In de afgelopen drie jaar heeft Oekraïne meer hervormingen doorgevoerd dan in de hele voorgaande periode sinds de bevolking in 1991 voor de onafhankelijkheid koos. Er is een netwerk van instellingen opgezet dat kan zorgen voor een onafhankelijk en effectief onderzoek naar en rechtsvervolging van gecorrumpeerde topfunctionarissen. Er zijn strafzaken aangespannen tegen parlementariërs, rechters en hoofden van staatsbedrijven. In de loop van één jaar zijn er meer dan 270 rechtszaken aangespannen en slechts enkele weken geleden werd het zittende hoofd van de Staatsbelastingdienst aangeklaagd en veroordeeld. Het feit dat zo’n topfunctionaris een gevangenisstraf kan krijgen is voor ons land een nieuw gegeven.

Om corruptie effectief te kunnen bestrijden heeft Oekraïne één van de meest geavanceerde elektronische systemen in de wereld ingevoerd met als doel informatie over het privébezit van overheidsambtenaren en politici openbaar te maken. Meer dan 600.000 ambtenaren, met inbegrip van de president, de ministers en de parlementariërs, hebben hun bezittingen al gedeclareerd. Dit systeem van openbaarmaking maakt het aanzienlijk makkelijker om gewetenloze politici te berechten voor illegale verrijking en fraude.

Verder zijn er hoge normen ingevoerd op het gebied van openbare aanbestedingen, het beheer van publieke middelen en de toegang tot regerings- en openbare databanken, die van grote maatschappelijke betekenis zijn, om zo de transparantie van openbare instellingen te vergroten. Dankzij het gebruik van het elektronische platform “ProZorro” bij alle openbare aanbestedingen is al ongeveer 300 miljoen euro op publieke middelen bespaard. Bovendien wordt de weg- en verkeerspolitie, één van de meest corrupte diensten, nu omgevormd tot een nieuwe patrouillepolitie in het kader van de hervorming van de wetshandhavingsinstanties. Met al deze maatregelen ontwikkelt de Oekraïense maatschappij stap voor stap een nultolerantie voor corruptie.

Momenteel wordt het Oekraïense rechtssysteem nieuw leven ingeblazen door de invoering van integriteitsdeclaraties en een nieuwe kwalificatiebeoordeling van rechters: voor het eerst in de geschiedenis van Oekraïne wordt een geheel nieuw hooggerechtshof gevormd via een openbare procedure. Dit zal een nieuwe standaard voor de rechtspraktijk vormen die nog vele jaren zal gelden.

De hervormingen op het gebied van decentralisatie hebben nu al tastbare resultaten voor de lokale Oekraïense gemeenschappen opgeleverd. Dit vormt het levende bewijs dat de overdracht van bevoegdheden naar een lager niveau en een grotere autonomie in het beheer van de lokale ontwikkelingsbegrotingen leidt tot een stijging van de lokale fondsen en een doeltreffender gebruik van hulpbronnen. De hervorming van de energiebranche heeft tot een hoger niveau van markttransparantie geleid, energiebesparingen aangemoedigd, de fiscale last van de energiebranche aanzienlijk verlaagd en de afhankelijkheid van Oekraïne van de import van gas uit Rusland beperkt. Het maatschappelijk middenveld van Oekraïne is na de revolutie aanzienlijk sterker geworden: het is sindsdien actief betrokken geweest bij het pleiten voor progressieve veranderingen en heeft bijgedragen aan de implementatie van deze veranderingen.

Omdat we beseffen hoeveel er nog moet worden gedaan voordat in het proces van de alomvattende transformatie van Oekraïne het point of no return is gepasseerd, willen we niet alleen onze zichtbare overwinningen benadrukken maar ook de taken die nog vóór ons liggen benoemen. Deze taken zullen extreem moeilijk te realiseren zijn zonder intensieve samenwerking met internationale partners in het algemeen en de Europese Unie en zijn lidstaten in het bijzonder.

De Associatieovereenkomst vormt een baken voor de verdere transformatie van Oekraïne en voor de implementatie van systeemhervormingen. Daarom verzoeken we u graag om de goedkeuring van de overeenkomst te steunen.

Naast de essentiële bevordering van de rechtsstaat en de democratische hervormingen in Oekraïne wordt verwacht dat de diepgaande en uitgebreide vrijhandelsovereenkomst (het economische deel van de Associatieovereenkomst) de Nederlandse export naar Oekraïne bijna zou kunnen verdrievoudigen en de Nederlandse import uit Oekraïne zou kunnen verdubbelen, hetgeen een sterk positief effect op de economieën en de werkgelegenheid in beide landen zal hebben.

We hopen van harte dat u bereid bent om het Oekraïense maatschappelijk middenveld te stimuleren en bij te staan bij de opbouw van een stabiel en democratisch land waarin de rechtsstaat gerespecteerd wordt, door de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne goed te keuren.

Share

Twitter