August 21, 2014 ZN,UA: Expert Illya Neskhodovskyi about tax reform

“Налоговая реформа: реальные изменения или имитация”

http://gazeta.zn.ua/finances/nalogovaya-reforma-realnye-izmeneniya-ili-imitaciya-_.html