October 4, 2014 NVua: Expert Igor Koliushko on administrative reform

“Служебный выход: сначала админреформа, затем люстрация”

http://nvua.net/opinion/koliushko/Sluzhebnyy-vyhod-kak-provodit-lyustraciyu–14774.html