February 4, 2015, “LigaBusiness”: Deputy Chief of the Presidential Administration Dmytro Shymkiv on reforms progress in Ukraine

“Отчет Дмитрия Шимкива: – Реформы видишь? – Нет. – А они есть!

http://biz.liga.net/all/all/stati/2935218-otchet-dmitiya-shimkiva-reformy-vidish-net-a-oni-est.htm