У Києві обговорили шляхи протидії інформаційній агресії з боку Росії

Серед них – деолігархізація українського медіа-ринку, підтримка суспільного мовлення, оптимізація роботи національного регулятора та оновлення законодавства. До цих висновків дійшли автори дослідження “Дезінформаційний ландшафт у східній та південній Україні: спільні наративи та джерела”, представленого 18 травня в Українському кризовому медіа-центрі.

Це спільна робота Естонського центру східного партнерства, Українського кризового медіа-центру та ГО “Детектор медіа”. Вона підготовлена у рамках проекту “Протидія дезінформації на півдні та сході України” за підтримки Європейської Союзу. 

“Проект покликаний підвищити стійкість людей до дезінформаційних кампаній, – заявив під час презентації Герт Антсу, директор Естонського центру східного партнерства. Він впевнений, що такі дослідження допоможуть втілити в життя стратегії протидії дезінформації і стійкості людей до неправдивих історій про Україну та світ.

За словами Любові Цибульської, керівниці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, основна ціль Кремля – роз’єднати, посварити сусідів, партнерів, союзників. Причому, підрив національної безпеки може відбуватися не лише через політику, військову сферу, економіку, енергетику або банківський сектор, а й через такі сфери, як охорона здоров’я, мистецтво і навіть кулінарія. 

Український кризовий медіа-центр виділив 5 основних наративів, які просувають про Україну російські ЗМІ з 2014-го року та які залишаються актуальними на період дослідження: “В Україні громадянська війна”, “В Україні потужна русофобія”, “В Україні процвітає фашизм”, “Україна – це недодержава, держава, яка не відбулася (failed state)”, “Україна – маріонетка Заходу”.

“Успішний експорт та вкорінення цих наративів серед української аудиторії дестабілізуватиме державу зсередини та дозволить Кремлю ефективну впливати на внутрішню політику з метою повернення України в зону свого впливу”, – вважає Олександра Цехановська, керівниця Групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру.

В ГО “Детектор медіа” стурбовані результатами дослідження, які показують ставлення громадян до Майдану 2014 року. Ті події більшість мешканців у шести областях вважають “незаконним державний переворотом”: від 47 % у Дніпропетровській області до 82 % – у Донецькій. Лише в Миколаївській області більшість (51 % проти 41 %) має іншу думку, а в Херсонській області думка розділилася навпіл (41 % на 44 %).

В ЕС знають про дезінформацію, з якою демократія стикається в інформаційному просторі, та визнають, з якою швидкістю розповсюджуються наративи, відзначив Ремі Дюфло, заступник голови Представництва Євросоюзу в Україні:  “Часто запускаються кампанії, які навмисно викривляють інформацію. Наприклад, про вакцинацію.Це не йде на користь демократії і зменшує наши можливості протидіяти величезним викликам. Тому роль медіа і громадянського суспільства в Україні – протидіяти цій інформації.

Дослідження ГО “Детектора медіа” – “По той бік екрана: аналіз медіаспоживання та дезінформації в українському інформаційному середовищі”

Дослідження Групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру – “Динаміка російських наративів про Україну та їх експорт в український медіа-простір”.

———————–

Ways of counteracting Russia’s information aggression discussed in Kyiv

Among them are de-oligarchization of the Ukrainian media market, support of public broadcasting, optimization of the national regulator’s activity and updating of legislation. These conclusions were drawn by the authors of the study “Disinformation Landscape in Eastern and Southern Ukraine: Common Narratives and Sources” presented at Ukraine Crisis Media Center on May 18. 

This is a joint work of the Estonian Center for Eastern Partnership, Ukraine Crisis Media Center and NGO “Detector Media.” It was prepared as part of the project “Countering Disinformation in Southern and Eastern Ukraine” and supported by the European Union.

“The project aims to increase people’s resilience to disinformation campaigns,” Gert Antsu, Director of the Estonian Center for Eastern Partnership, said at the presentation. He is confident that the research will help implement strategies of counteracting disinformation and people’s resilience to fake stories about Ukraine and the world. 

According to Lyubov Tsybulska, Head of the Center for Strategic Communications and Information Security, the Kremlin’s main goal is to alienate and cause trouble between neighbors, partners and allies. Moreover, national security can be undermined not only through politics, military sector, economics, energy or banking sector, but also through such sectors as health care, art and even cooking.

Ukraine Crisis Media Center identified 5 main narratives about Ukraine that have been promoted by the Russian media since 2014 and remain relevant for the study period: “There is civil war in Ukraine;” “There is powerful Russophobia in Ukraine;” “Fascism is thriving in Ukraine;” “Ukraine is a failed state;” “Ukraine is a puppet of the West.”

“Successful export and implementation of these narratives among the Ukrainian audience will destabilize our state from within and allow the Kremlin to effectively affect its domestic policy in order to return Ukraine to Russia’s sphere of influence,”  believes  Oleksandra Tsekhanovska, Head at Hybrid Warfare Analytical Group/UCMC.

NGO “Detector  Media ” is concerned about the results of the research that shows the attitude of citizens to Maidan-2014. Most residents in six regions consider these events an “illegal coup d’etat”: from 47% in Dnipropetrovsk region to 82% in Donetsk region.

Only the majority of Mykolaiv region residents (51% against 41%) are of different opinion, whereas in Kherson region the division of opinion is roughly equal  (41% against  44%). 

“The EU is aware of disinformation democracy is facing in the information space and recognizes the speed with which narratives are disseminated. Campaigns that deliberately  distort information are often launched. For example, about vaccination. This is not good for democracy and reduces our ability to meet the huge challenges. Therefore, the role of the media and civil society in Ukraine is to counteract this information,” noted Remy Duflo, Deputy Head of the EU Delegation to Ukraine.

Research of NGO “Media Detector” – “Beyond the screen: analysis of media consumption and misinformation in the Ukrainian information environment”

Research of the Hybrid Warfare Analytical Group  of Ukraine Crisis Media Center – “Evolution of Russian narratives about Ukraine and their export to Ukrainian media landscape”,